Lizette Lugo

Lizette Lugo (2004) Juracán
Medio mixto 64″x 86″